Podczas III sesji Nauczycielskich Organizacji, Stowarzyszeń i Ruchów w dniu 24 listopada 2004 r. w Warszawie podjęto ustalenia dotyczące Porozumienia "Ogólnopolskiego Forum im. Dobry Nauczyciel". Zostały one przyjęte przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.


Na ręce Delegata Episkopatu można składać deklaracje potwierdzające przystąpienie do Porozumienia

 

 

Ogólnopolskie Forum im. Dobry Nauczyciela

 

Porozumienie

I.                    Postanowienia ogólne

 

1.       Ogólnopolskie Forum im. Dobry Nauczyciel, zwane dalej Forum, jest inicjatywą ogólnopolską, powołaną do istnienia wspólnie przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli oraz Instytucje/Organizacje Nauczycielskie. Forum podejmuje zagadnienia i problemy stanu nauczycielskiego w Polsce w duchu dialogu oraz poszanowania autonomii swoich członków. W swoim działaniu inspiruje się społecznym nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz postawą ekumeniczną.

 

II.                  Siedziba, Cele i Formy działania

2.1 Siedzibą Forum jest siedziba Delegata KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

2.2. Delegat KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli przewodniczy Forum i reprezentuje je na zewnątrz 

2.3.  Celem Forum jest inspirowanie i wspieranie inicjatyw duszpasterskich i innych służących integralnemu rozwojowi osobowemu nauczycieli i wychowawców.

2.4.  Forum realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie dzieł ewangelizacyjnych i formacyjnych podejmowanych na rzecz środowiska nauczycielskiego;
 2. wspieranie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej prowadzonej przez członków Forum;
 3. współpracę z instytucjami kościelnymi, państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu;
 4. pomoc w organizacji i promowaniu corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę i towarzyszącego jej sympozjum;
 5. promowanie udziału stanu nauczycielskiego w budowie społeczeństwa obywatelskiego, w duchu społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

III.                Członkostwo w Forum

3.1 O członkostwo w Forum występują Instytucje/Organizacje przez złożenie pisemnej deklaracji skierowanej do Delegata KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

3.2 Członkiem Forum staje się z chwilą przyjęcia deklaracji przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

3.3    Członek Forum ma prawo:

 1. być reprezentowanym przez swego delegata;
 2. prowadzić autonomiczną działalność, która nie jest sprzeczna z celem Forum;
 3. wystąpić z Forum.

3.4   Członek Forum ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w dorocznym spotkaniu członków Forum, zwoływanym przez Delegata KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli;

 2. uczestniczyć czynnie w innych pracach Forum;

 3. postępować według niniejszego Porozumienia.

3.5 Członkostwo traci się przez pisemną deklarację wystąpienia przedstawioną Delegatowi KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.