Centrum EdukacyjnE
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW)
Kraków, ul. Kopernika 26
www.schdw.org.pl

Zamawianie szkoleń i zgłaszanie uczestnictwa

u dyrektora CE Renaty Knez:

tel./fax: (012) 430 31 45, tel.: (012) 430 31 42  - pon. i czw.9.30-12.30
0 603 96 78 78
e-mail: centrum@schdw.org.pl

 

A. SZKOLENIA Z OTWARTYM NABOREM UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia na szkolenia w formie pisemnej, telefonicznej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zawierać następujące dane:

  1. Nazwę szkolenia
  2. Termin (jeśli został wcześniej ustalony)
  3. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej
  4. Nazwę placówki i miejscowość – jeśli osoba zgłaszana pracuje zawodowo
  5. Telefon kontaktowy – służbowy, prywatny
  6. E-mail (dla posiadaczy dostępu do poczty elektronicznej)
  7. Zapotrzebowanie na noclegi – w przypadku dłuższych szkoleń dla osób spoza Krakowa

W przypadku szkoleń bez ustalonego wcześniej terminu realizacji informujemy o nim po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Jako potwierdzenie udziału w szkoleniach pobierana jest zaliczka. Termin wpłaty ustalany jest po wpłynięciu zgłoszenia i po zebraniu grupy warsztatowej. Pozostałą część wpłaty przyjmujemy podczas trwania szkolenia. Nr konta SChDW podany jest u dołu strony.

Szkolenia realizujemy na terenie kompleksu budynków OO. Jezuitów przy ul. Kopernika 26-30.

B. SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE – W PLACÓWCE ZAMAWIAJĄCEJ

Szkolenia na tematy podane w ofercie lub po ustaleniu  z dyrektorem na inne tematy, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Do ceny szkoleń doliczane są koszty podróży i ewentualnych noclegów kadry prowadzącej. Zapłata za szkolenie – po wystawieniu rachunku za zrealizowane zamówienie.

Możliwa negocjacja cen

Biuro Centrum Edukacyjnego SChDW: Kraków, ul. Kopernika 30 (biuro SChDW - wejście od strony księgarni WAM; adres pocztowy: Kopernika 26)

Konto bankowe: 43 1060 0076 0000 3200 0079 7756 - BPH PBK SA III O/Kraków Filia nr 3

Właściciel konta: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Centrum Edukacyjne SChDW jako niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli  wpisana jest do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty pod nr 19/2001 (KO IV OK 1 021/23/2001). Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia[1].[1] podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art.78 ust. 1) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 84, poz. 779)