Autorzy i realizatorzy programów

 

 

dr Marek BABIK – nauczyciel, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, doktor teologii, instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków, autor i realizator warsztatów dla narzeczonych oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki.

 

mgr Marta BABIK - pedagog, katecheta, instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków, autor i realizator warsztatów dla narzeczonych oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki.


dr Jacek BYLICA - doktor pedagogiki, terapeuta, ukończył pedagogike resocjalizacyjną UJ, dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, wykładowca psychoterapii w Kolegium Nauczcielskim w Bielsku -Białej, członek PTP

 

mgr Małgorzata BASTER – psycholog kliniczny, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nauczyciel dyplomowany; prowadzi wykłady z psychologii życia rodzinnego na zajęciach Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny i na Podyplomowych Studiach dla nauczycieli Wychowania Prorodzinnego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Ma doświadczenia pracy z dziećmi, młodzieżą niedostosowaną społecznie i dorosłymi w Poradni Rodzinnej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przez 12 lat w Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Zajmuje się psychoterapią w nurcie psychodynamicznym.

 

mgr Małgorzata DOMAGALSKA - psycholog - defektolog ( absolwentka UJ), od 12 lat pracuje w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie  jako psycholog - terapeuta, prowadzi zajęcia z małymi dziećmi (0-7 lat) z różnymi trudnościami rozwojowymi ( ze sprzężoną niepełnosprawnością). Prowadzi terapię z dziećmi indywidualnie, grupowo oraz na spotkaniach rodzinnych. Autorka popularnego programu "Patrzę - Odczuwam - Działłam" dla nauczycieli wychowania  przedszkolnego.

 

mgr Jacek GAZDA – pedagog, wychowawca (pogotowie opiekuńcze, pedagog szkolny). Przez 7 lat koordynator młodzieżowej współpracy z Niemcami prowadzonej przez SChDW. Uczestnik wielu dwu-, trój- i wielonarodowych szkoleń i seminariów dla organizatorów międzynarodowej współpracy młodzieży. Współautor programu szkoleniowego nt. trójstronnej wymiany młodzieży z Niemcami i Ukrainą „Trzy razy trzy”. Ukończył warsztaty „Pomoc psych.-ped. w szkole” (50 godz.) oraz kurs „Badanie zapotrzebowania i skuteczności programów profilaktycznych” (100 godz.). Od 2001 - 2005 r. dyrektor Centrum Edukacyjnego SChDW. Kierownik biura SChDW.

 

 

ks. dr  Tomasz HOMA SJ – doktorat z filozofii społecznej (2001). Od 1994 r. wykłada Wprowadzenie do filozofii na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania; redaktor naczelny w Wydawnictwie WAM w Krakowie; autor projektu badawczego: “Wolontariat w Polsce”; współautor programu formacyjnego dla nauczycieli, wychowawców i katechetów: Ku pełni człowieczeństwa.

 

mgr  Renata KNEZ – ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na UJ, studium teologii rodziny na PAT i podyplomowe studia dziennikarskie. Przebyte szkolenia m. in.: Podstawy Edukacji Psychologicznej, Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Wyzwania zrównoważonego rozwoju) i staże w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Pracowała jako pedagog i wychowawca w domu dziecka. Od kilku lat zajmuje się tworzeniem i realizowaniem zajęć i programów profilaktycznych (m.in. Eklesia, Prewenter, Saper, czyli jak rozminować agresję, Akademia Trzeźwości, czyli jak prowadzić warsztaty z profilaktyki uzależnień, Kurs Przedmałżeński, dla tych którzy chcą czegoś więcej). Instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków. Współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 2006 r dyrektor Centrum Edukacyjnego SChDW.

 

mgr Michał KUŚ – ukończył psychologię na KUL, pracował jako konsultant w Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie, jako psycholog w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie. Obecnie pracuje jako pedagog ds. integracji w ZSOI nr 1 w Krakowie i jako kurator sądowy. Odbył liczne szkolenia (m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, gdzie zdobył uprawnienia do prowadzenia tych szkoleń; „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”) i staże (m.in. w Wojskowej Pracowni Psychologicznej, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego: terapia grupowa – depresje i nerwice). Wieloletni lider Lokalnych Wspólnot Odnowy – gdzie pracował z młodzieżą, organizował imprezy i koncerty kulturalne i ewangelizacyjne w kraju i za granicą m.in. na Ukrainie. Współpracował z organizacjami pozarządowymi tj.: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień; Stowarzyszenie Odnaleźć Siebie; Fundacją Exodus i Abba. Od kilku lat zajmuje się tworzeniem i realizowaniem szkoleń profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu: obrony przed psychomanipulacją, agresją i przemocą; profilaktyki narkotykowej; umiejętności zarządzania czasem, skutecznej komunikacji, autoprezentacji, asertywności.

 

mgr Bernadeta LECHOWICZ-NOGAJ – wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła międzynarodowy program szkoleniowy dla dyrektorów szkół katolickich: „International Jesuit Education Leadership Project”. Współautorka szkoleń dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych, animator zabawy w Stowarzyszeniu KLANZA, współautorka podręczników metodycznych do nauczania religii, edukator programu „Integralny model pedagogii” – wypracowanego w gdyńskim Centrum Arrupe, autorka kursu doskonalącego „Edukacja poprzez zabawę”.

 

mgr Joanna PILCH – pedagog w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Krakowie, wcześniej wychowawca w domu dziecka, od 14 lat pracuje z  dziećmi  i młodzieżą pozostającymi w opiece instytucjonalnej, głównie z zaburzeniami zachowania i emocji oraz innymi zaburzeniami psychicznym. Ukończyła studiów wyższych z zakresu Pedagogiki  na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe i kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki resocjalizacyjnej (WSFP Ignatianum w Krakowie) oraz  z zakresu Poradnictwa i pomocy psychologicznej (UJ),  także kurs kwalifikacyjny  z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, liczne szkolenia z zakresu psychopatologii dzieci i młodzieży.

 

mgr Jadwiga PŁATEK – ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie, Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny. Absolwentka licznych szkoleń m.in.: kurs „Prewenter”, „Saper”, „Analiza wytworów dziecka”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Autorka oraz realizatorka zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. ”Moda-Media-Manipulacja”, „Muzyka rockowa – jej sposoby działania, zagrożenia”. Obecnie pedagog w Ośrodku Intwerwencji Kryzysowej w Myślenicach.

 

mgr Ewa POHORECKA – psycholog szkolny, edukator profilaktyki systemowej, dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej, liczne szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, wychowawczej i defektologii, instruktor Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz innych programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi; autorka i realizatorka licznych warsztatów dla nauczycieli dotyczących zagadnień wychowawczych, profilaktycznych i efektywnej komunikacji.

 

mgr  Małgorzata SKÓRA pedagog i terapeuta. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na UŚ, Studium Doskonalenia Zawodowego przy AWF w Katowicach, Podyplomowe Studium Poradnictwa Zawodowego WSP w Częstochowie. Uczestniczyła w studium Pomocy Rodzinie PTP oraz w Szkole trenerów i Terapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się poradnictwem zawodowym. W Fundacji Pomocy Rodzinie pracuje jako pedagog–terapeuta. Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Edukacji Obywatelskiej.

 

mgr Elżbieta SŁONINA – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła: Studium Teologii Rodziny, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Kurs dla Liderów Organizacji Pozarządowych. Pracowała w Schronisku dla Ofiar Przemocy, Telefonie Zaufania dla Kobiet, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Realizatorka programów: „Adaptacja Porozwodowa Kobiet” prof. Zbigniewa Gasia, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, „Rodzeństwo bez Rywalizacji” oraz programów wczesnej profilaktyki pt. „Cukierki” i „Magiczne Kryształy”. Współautorka programu „Kurs przedmałżeński dla tych, którzy chcą czegoś więcej”.

 

Wojciech SŁONINA – studiował pedagogikę resocjalizacyjną na UJ, kontynuuje studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzo-Pedagogicznej „Ignatianum”. Przebyte szkolenia to m.in.: Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Szkoła Treningu Psychologicznego, Studium Pomocy Psychologicznej, Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków (Teen Star), indywidualna nauka psychoterapii. Współzałożyciel Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie. Pracownik Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce. Od czternastu lat pracuje jako profilaktyk, od siedmiu opracowuje i prowadzi szkolenia poszerzające kompetencje w pracy profilaktycznej (m.in. Prewenter, Saper, czyli jak rozminować agresję, Powstrzymać agresję, Profilaktyka narkomanii, Negocjator, czyli sztuka rozwiązywania konfliktów).

 

mgr Piotr SYNOWIEC - Doradca Biznesowy w korporacji Xerox, ukończył socjologię KUL, stypendysta Socrates/Erasmus, prezes Koła Studentów Socjologii KUL, w harcerstwie hufcowy świętokrzyski, organizator sympozjów studenckich, ukończył szkolenie z zakresu programów Unii Europejskiej, „sztuki walki językiem” , prowadził badania o temacie „Konstruowanie kariery zawodowej”, redaktor działu poświęconego pracy w regionalnej gazecie „Moja Bochnia”.

 

mgr Joanna SZTUKA - pedagog, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą,  w Fundacji SOS Wioski dziecięce w Polsce w Biłgoraju, w Centrum Wspierania Organizacji i Pozarządowych w Rzeszowie, prowadziła treningi komunikacji i negocjacji w zakładzie karnym w Rzeszowie. W latach 2002-2005 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Pedagogiki Społecznej oraz Patologii i Resocjalizacji, 2002-2004 - koordynator Biura Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej w Rzeszowie. Uczestniczyła w kursie "teorie motywacyjne w wychowaniu", "Dziecko - ofiara przemocy", "Edukacja przez ruch -  zbieram, poszukuję, badam", "Przywództwo", "Sztuka współdziałania", "Planowanie własnego rozwoju", "Ja jako lider", liczne szkolenia z zakresu konstruowania wniosków, pozyskiwania funduszy i koordynowania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach EFS.

 

dr Rafał SZYMKOWIAK - kapucyn, mgr teologii i dr pedagogiki, ukończył też dziennikarskie studia podyplomowe na PAT. Autor i współautor licznych szkoleń dla nauczycieli i wychowawców z zakresu kultury i subkultur młodzieżowych, pracy z młodzieżą „trudną”, profilaktyki uzależnień, niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia katechez i rekolekcji szkolnych. Współpracownik Centrum Szkolenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe w Gdyni.

mgr Bożena Tomaszek  –  mgr pedagogiki, absolwentka KUL-u. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej z zakresu edukacji emocjonalnej i kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą, trener „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.Autorka książki „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu?”, artykułów  z zakresu profilaktyki zamieszczonych w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej oraz programów psychoedukacyjnych „Szkoła dobrych obyczajów”, „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym?”, „Edukacja emocjonalna”. Pracując jako pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły, od wielu lat prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Obecnie dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Empatia”.

 

mgr  Anna TYSZECKA - psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się: diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 1977 roku instruktor Programu  ,,Szkoła  dla Rodziców’’ w Krakowie. Prowadzi liczne szkolenia dla szkół, firm i instytucji. Ukierunkowana w swojej pracy na rodzinę oraz komunikację. Posiada doświadczenie pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi (terapia rodzin) oraz pracy diagnostycznej - pracowała jako psycholog  w Poradni Psych. – Pedag. Ukończone m.in. 3 - letni kurs Systemowej Terapii Rodzin, 3 letni kurs z zakresu psychoterapii prowadzony przez CM UJ w Krakowie. Pracuje także jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 159 w Krakowie.

 

Autorzy i realizatorzy programów

 

 

dr Marek BABIK – nauczyciel, doktor teologii, instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków, autor i realizator warsztatów dla narzeczonych oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki.

 

mgr Marta BABIK - pedagog, katecheta, instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków, autor i realizator warsztatów dla narzeczonych oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki.

 

mgr Małgorzata BASTER – psycholog kliniczny, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nauczyciel dyplomowany; prowadzi wykłady z psychologii życia rodzinnego na zajęciach Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny i na Podyplomowych Studiach dla nauczycieli Wychowania Prorodzinnego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Ma doświadczenia pracy z dziećmi, młodzieżą niedostosowaną społecznie i dorosłymi w Poradni Rodzinnej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przez 12 lat w Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Zajmuje się psychoterapią w nurcie psychodynamicznym.

 

mgr Małgorzata DOMAGALSKA - psycholog - defektolog ( absolwentka UJ), od 12 lat pracuje w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie  jako psycholog - terapeuta, prowadzi zajęcia z małymi dziećmi (0-7 lat) z różnymi trudnościami rozwojowymi ( ze sprzężoną niepełnosprawnością). Prowadzi terapię z dziećmi indywidualnie, grupowo oraz na spotkaniach rodzinnych. Autorka popularnego programu "Patrzę - Odczuwam - Działłam" dla nauczycieli wychowania  przedszkolnego.

 

mgr Jacek GAZDA – pedagog, wychowawca (pogotowie opiekuńcze, pedagog szkolny). Przez 7 lat koordynator młodzieżowej współpracy z Niemcami prowadzonej przez SChDW. Uczestnik wielu dwu-, trój- i wielonarodowych szkoleń i seminariów dla organizatorów międzynarodowej współpracy młodzieży. Współautor programu szkoleniowego nt. trójstronnej wymiany młodzieży z Niemcami i Ukrainą „Trzy razy trzy”. Ukończył warsztaty „Pomoc psych.-ped. w szkole” (50 godz.) oraz kurs „Badanie zapotrzebowania i skuteczności programów profilaktycznych” (100 godz.). Od 2001 - 2005 r. dyrektor Centrum Edukacyjnego SChDW. Kierownik biura SChDW.

 

mgr Beata HELIZANOWICZ – psycholog, edukator profilaktyki systemowej, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, instruktor Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków oraz innych programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, lider profilaktyki HIV/AIDS dla potrzeb szkolnictwa, były doradca metodyczny ds. wychowania, obecnie – dyrektor Centrum Szkoleniowego MARABUT, biegły sądowy Sądu Metropolitalnego w Krakowie

 

ks. dr  Tomasz HOMA SJ – doktorat z filozofii społecznej (2001). Od 1994 r. wykłada Wprowadzenie do filozofii na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania; redaktor naczelny w Wydawnictwie WAM w Krakowie; autor projektu badawczego: “Wolontariat w Polsce”; współautor programu formacyjnego dla nauczycieli, wychowawców i katechetów: Ku pełni człowieczeństwa.

 

mgr  Renata KNEZ – ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na UJ, studium teologii rodziny na PAT i podyplomowe studia dziennikarskie. Przebyte szkolenia m. in.: Podstawy Edukacji Psychologicznej, Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Wyzwania zrównoważonego rozwoju) i staże w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Pracowała jako pedagog i wychowawca w domu dziecka. Od kilku lat zajmuje się tworzeniem i realizowaniem zajęć i programów profilaktycznych (m.in. Eklesia, Prewenter, Saper, czyli jak rozminować agresję, Akademia Trzeźwości, czyli jak prowadzić warsztaty z profilaktyki uzależnień, Kurs Przedmałżeński, dla tych którzy chcą czegoś więcej). Instruktor Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Programu Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków. Współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 2006 r dyrektor Centrum Edukacyjnego SChDW.

 

mgr Michał KUŚ – ukończył psychologię na KUL, pracował jako konsultant w Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie, jako psycholog w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie. Obecnie pracuje jako pedagog ds. integracji w ZSOI nr 1 w Krakowie i jako kurator sądowy. Odbył liczne szkolenia (m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, gdzie zdobył uprawnienia do prowadzenia tych szkoleń; „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”) i staże (m.in. w Wojskowej Pracowni Psychologicznej, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego: terapia grupowa – depresje i nerwice). Wieloletni lider Lokalnych Wspólnot Odnowy – gdzie pracował z młodzieżą, organizował imprezy i koncerty kulturalne i ewangelizacyjne w kraju i za granicą m.in. na Ukrainie. Współpracował z organizacjami pozarządowymi tj.: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień; Stowarzyszenie Odnaleźć Siebie; Fundacją Exodus i Abba. Od kilku lat zajmuje się tworzeniem i realizowaniem szkoleń profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu: obrony przed psychomanipulacją, agresją i przemocą; profilaktyki narkotykowej; umiejętności zarządzania czasem, skutecznej komunikacji, autoprezentacji, asertywności.

 

mgr Bernadeta LECHOWICZ-NOGAJ – wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła międzynarodowy program szkoleniowy dla dyrektorów szkół katolickich: „International Jesuit Education Leadership Project”. Współautorka szkoleń dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych, animator zabawy w Stowarzyszeniu KLANZA, współautorka podręczników metodycznych do nauczania religii, edukator programu „Integralny model pedagogii” – wypracowanego w gdyńskim Centrum Arrupe, autorka kursu doskonalącego „Edukacja poprzez zabawę”.

 

mgr Joanna PILCH – pedagog w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Krakowie, wcześniej wychowawca w domu dziecka, od 14 lat pracuje z  dziećmi  i młodzieżą pozostającymi w opiece instytucjonalnej, głównie z zaburzeniami zachowania i emocji oraz innymi zaburzeniami psychicznymi. Ukończyła studiów wyższych z zakresu Pedagogiki  na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe i kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki resocjalizacyjnej (WSFP Ignatianum w Krakowie) oraz  z zakresu Poradnictwa i pomocy psychologicznej (UJ),  także kurs kwalifikacyjny  z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, liczne szkolenia z zakresu psychopatologii dzieci i młodzieży.   

 

mgr Jadwiga PŁATEK – ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie, Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny. Absolwentka licznych szkoleń m.in.: kurs „Prewenter”, „Saper”, „Analiza wytworów dziecka”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Autorka oraz realizatorka zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. ”Moda-Media-Manipulacja”, „Muzyka rockowa – jej sposoby działania, zagrożenia”.

 

mgr Ewa POHORECKA – psycholog szkolny, edukator profilaktyki systemowej, dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej, liczne szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, wychowawczej i defektologii, instruktor Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz innych programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi; autorka i realizatorka licznych warsztatów dla nauczycieli dotyczących zagadnień wychowawczych, profilaktycznych i efektywnej komunikacji.

 

mgr  Małgorzata SKÓRA pedagog i terapeuta. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na UŚ, Studium Doskonalenia Zawodowego przy AWF w Katowicach, Podyplomowe Studium Poradnictwa Zawodowego WSP w Częstochowie. Uczestniczyła w studium Pomocy Rodzinie PTP oraz w Szkole trenerów i Terapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się poradnictwem zawodowym, pracując jako doradca szkolno-zawodowy w Młodzieżowej Izbie Informacyjnej w Krakowie. W Fundacji Pomocy Rodzinie pracuje jako pedagog–terapeuta.

 

mgr Elżbieta SŁONINA – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła: Studium Teologii Rodziny, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Kurs dla Liderów Organizacji Pozarządowych. Pracowała w Schronisku dla Ofiar Przemocy, Telefonie Zaufania dla Kobiet, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Realizatorka programów: „Adaptacja Porozwodowa Kobiet” prof. Zbigniewa Gasia, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, „Rodzeństwo bez Rywalizacji” oraz programów wczesnej profilaktyki pt. „Cukierki” i „Magiczne Kryształy”. Współautorka programu „Kurs przedmałżeński dla tych, którzy chcą czegoś więcej”.

 

Wojciech SŁONINA – studiował pedagogikę resocjalizacyjną na UJ, kontynuuje studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzo-Pedagogicznej „Ignatianum”. Przebyte szkolenia to m.in.: Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Szkoła Treningu Psychologicznego, Studium Pomocy Psychologicznej, Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków (Teen Star), indywidualna nauka psychoterapii. Współzałożyciel Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie. Pracownik Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce. Od czternastu lat pracuje jako profilaktyk, od siedmiu opracowuje i prowadzi szkolenia poszerzające kompetencje w pracy profilaktycznej (m.in. Prewenter, Saper, czyli jak rozminować agresję, Powstrzymać agresję, Profilaktyka narkomanii, Negocjator, czyli sztuka rozwiązywania konfliktów).

 

mgr Piotr SYNOWIEC - Doradca Biznesowy w korporacji Xerox, ukończył socjologię KUL, stypendysta Socrates/Erasmus, prezes Koła Studentów Socjologii KUL, w harcerstwie hufcowy świętokrzyski, organizator sympozjów studenckich, ukończył szkolenie z zakresu programów Unii Europejskiej, „sztuki walki językiem” , prowadził badania o temacie „Konstruowanie kariery zawodowej”, redaktor działu poświęconego pracy w regionalnej gazecie „Moja Bochnia”.

 

mgr Joanna SZTUKA - pedagog, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą,  w Fundacji SOS Wioski dziecięce w Polsce w Biłgoraju, w Centrum Wspierania Organizacji i Pozarządowych w Rzeszowie, prowadziła treningi komunikacji i negocjacji w zakładzie karnym w Rzeszowie. W latach 2002-2005 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Pedagogiki Społecznej oraz Patologii i Resocjalizacji, 2002-2004 - koordynator Biura Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej w Rzeszowie. Uczestniczyła w kursie "teorie motywacyjne w wychowaniu", "Dziecko - ofiara przemocy", "Edukacja przez ruch -  zbieram, poszukuję, badam", "Przywództwo", "Sztuka współdziałania", "Planowanie własnego rozwoju", "Ja jako lider", liczne szkolenia z zakresu konstruowania wniosków, pozyskiwania funduszy i koordynowania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach EFS.

 

dr Rafał SZYMKOWIAK - kapucyn, mgr teologii i dr pedagogiki, ukończył też dziennikarskie studia podyplomowe na PAT. Autor i współautor licznych szkoleń dla nauczycieli i wychowawców z zakresu kultury i subkultur młodzieżowych, pracy z młodzieżą „trudną”, profilaktyki uzależnień, niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia katechez i rekolekcji szkolnych. Współpracownik Centrum Szkolenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe w Gdyni.

 

mgr  Anna TYSZECKA - psycholog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się: diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 1977 roku instruktor Programu  ,,Szkoła  dla Rodziców’’ w Krakowie. Prowadzi liczne szkolenia dla szkół, firm i instytucji. Ukierunkowana w swojej pracy na rodzinę oraz komunikację. Posiada doświadczenie pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi (terapia rodzin) oraz pracy diagnostycznej - pracowała jako psycholog  w Poradni Psych. – Pedag. Ukończone m.in. 3 - letni kurs Systemowej Terapii Rodzin, 3 letni kurs z zakresu psychoterapii prowadzony przez CM UJ w Krakowie. Pracuje także jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 159 w Krakowie.